Company Profile #167751

Silverline Logistic CZ-SK

Company Management
manager
manager
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
Statistics
ETS2 ETS2
ATS ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Vitajte na stránke

Silverline Logistics CZ-SK.


Sme novo rozbehnutá firma ktorá začala 1.8.2023

Naša firma je zameraná na reálnu prepravu a jazdíme dodatočné len reálne zákazky pod 100 km/h. Sme veľmi dobre zohratá partia ľudí ktorý radi jazdia a máme radi plno zábavy.
Radi si pokecáme aby kilometre išli lepšie a určite tu nájdeš niekoho z nás každý deň. Či normálne sólo jazdy alebo konvoje.

Čo vyžadujeme .

Správame sa slušne, nenadávame na nikoho, neurážame sa a neposmievame sa.
Ak má niekto s niekým problém, prosím kontaktujte manažment.

Jazdíme reálne km čo znamená maximálne 100km/h.
Priestupok za prekročenie limitu bude určený manažmentom.
Limit najazdených kilometrov je minimálne 2500km za mesiac.
Priestupok za nedokončenie limitu bude trest určený manažmentom.
Po 2 nesplnených zákazkách alebo nesplnenie limitu hrozí prepustenie.
DLC - Nie sú až tak potrebné
Promods - Nie sú až tak potrebné
Facebook - potrebný
Disscord - potrebný

Čo môžeš čakať od nás

✅Po ukončení skúšobnej doby dostaneš firemné skiny na kamión a náves
✅Každé 3 mesiace losovanie o DLC
✅Kto má všetky DLC tak máme super veci ako mikiny, tričká ,šiltovky s menom firmy a vlastne meno na ETS2

Jazdíme konvoje ohlásené raz za týždeň.
Konvoj každý den keď sa stretneme.

Firma Silverline Logistic CZ-SK vám želá plno šťastných spoločných kilometrov s nami
Ďakujeme
Silverline Logistics CZ-SK

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://www.flagcounter.me/details/d0S
We are a newly launched company that started on August 1, 2023

Our company is focused on real transport and we only drive additional real orders under 100 km/h. We are a very well-coordinated group of people who like to drive and we like to have a lot of fun.
We like to chat so that the kilometers go better and you will definitely find someone here every day. Whether normal solo rides or convoys.

What we require.

We behave politely, we don't swear at anyone, we don't insult and we don't mock.
If anyone has a problem with someone, please contact management.

We drive real km, which means a maximum of 100 km/h.
The offense for exceeding the limit will be determined by the management.
The mileage limit is at least 2500 km per month.
The offense for not completing the limit will be the punishment determined by the management.
After 2 unfulfilled orders or failure to meet the limit, there is a risk of dismissal.
DLC - They are not that necessary
Promods - They are not that necessary
Facebook - required
Discord - required

What can you expect from us?

✅After the trial period, you will receive company skins for the truck and trailer
✅DLC raffle every 3 months
✅Who has all the DLC, we have great things like hoodies, t-shirts, caps with the company name and actually the name on ETS2

We drive convoys announced once a week.
Convoy every day as we meet.

Silverline Logistic CZ-SK wishes you many happy kilometers together with us
we thank you
Silverline Logistics CZ-SK
Company Rules
No limit
ETS2 Limit 2 500 km
Real
ATS No limit

List of employees [11]
Loading