Company Profile #14607

King of Transport

KING
26.1.2018
Company Management
representative
dispatcher
dispatcher
Statistics
ETS2 ETS2
ATS ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Vitajte v King of Transport. King of Transport funguje už takmer šesť rokov. Sme malá spoločnosť založená s cieľom slúžiť živej komunite a vyhovieť tým, ktorí hľadajú spoľahlivú spoločnosť s výnimočným tímom a efektívnymi prevádzkami. Naša spoločnosť spočiatku prekvitala a stelesňovala princípy dobre fungujúcej organizácie. Postupom času však majiteľ zaviedol prísnejšie predpisy. Teraz sa majiteľ King of Transport snaží omladiť spoločnosť a obnoviť jej bývalú vitalitu.


Jazda: Snažíme sa dodržiavať predpísané rýchlostné limity a dôsledne dodržiavať všetky cestné predpisy. Preto vás ubezpečujem, že naša spoločnosť bude fungovať pri reálnej a bezpečnej rýchlosti jazdy. Voľba je v konečnom dôsledku na vás.


Tovar: Naši vodiči sa snažia odviesť prácu najvyššej kvality. Uprednostňujeme bezpečnosť a včasné dodanie tovaru.


Kontakt: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spoločnosti, vrátane otázok o vlastníkovi, neváhajte kontaktovať priamo majiteľa King of Transport TUhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou10gh0HZSUZqaavwLV5WjhxwHIj5MweCiOcR4fxGU0DX3Q/viewform


Spoločnosť pôsobí vo virtuálnych oblastiach Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator


❗ Ktokoľvek sa môže pripojiť k našej spoločnosti! Nezáleží na tom, z ktorej krajiny ste a koľko máte rokov ❗


V rámci spoločnosti už nebudú existovať prísne pravidlá; namiesto toho ich bude len pár, keďže každá firma musí mať aspoň nejaké predpisy


Tak neváhajte a požiadajte o vstup do firmy King of Transport.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ENGLISH

Welcome to King of Transport. King of Transport has been in operation for nearly six years. We are a small company established to serve a vibrant community and cater to those seeking a reliable company with an exceptional team and efficient operations. Initially, our company flourished, embodying the principles of a well-functioning organization. However, as time passed, the owner implemented stricter regulations. Now, the owner of King of Transport is eager to rejuvenate the company and restore its former vitality.


Driving: We strive to adhere to the prescribed speed limits and follow all road regulations diligently. Therefore, I assure you that our company will operate at both realistic and safe driving speeds. The choice ultimately lies with you.


Goods: Our drivers strive to deliver work of the highest caliber. We prioritize both safety and the punctual delivery of goods.


Contact: If you have any inquiries regarding the company, including questions about the owner, please feel free to contact the owner of King of Transport directly. HEREhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou10gh0HZSUZqaavwLV5WjhxwHIj5MweCiOcR4fxGU0DX3Q/viewform


The company operates within the virtual realms of Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator


Anyone can join our company! It doesn't matter which country you're from or how old you are


There will no longer be stringent rules within the company; instead, there will be only a few, as every company must have at least some regulations


So do not hesitate and apply to join King of Transport.
Company Rules
Limit 500 km
Real + Race
ETS2 No limit
ATS No limit
§1 - Všeobecné pravidlá
§1.1 - Pravidlá TrucksBooku
Dodržujte všetky pravidlá TrucksBooku TU.
§1.2 - Dobré meno
Robiť dobré meno firme v hre aj mimo nej.
§1.3 - Slušne správanie
Správajte sa prosím slušne! Nenadávajte ostatným zamestnancom! Nevyjadrujte sa vulgárne. Dodržujte pravidlá TrucksBooku.
§1.4 - Aktívneho vodiča
Vyžadujeme aktívnu účasť našich vodičov v rámci spoločnosti. Preto je potrebné absolvovať minimálne 500 kilometrov mesačne. Opakované nesplnenie tejto požiadavky môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru, s výnimkou jednotlivcov, ktorí kvôli špecifickým okolnostiam nemôžu tak často riadiť.
§1.5 - Cheaty
Sú zakázané cheaty či akejkoľvek trailer (prípadne módy, ktoré akokoľvek zjednodušujú hru).
§1.6 - Módy
Sú zakázane mať módy pre náklady, čo môžu spôsobiť v TrucksBooku, to že názov nákladu nebude súvisieť s originálnej hry. ProModshttps://promods.net/ je povolený.
§1.7 - Platforma
Je možné hrať ako singleplayer tak aj multiplayer.
§1.8 - Firma funguje
Naša firma funguje ako v Európe tak aj v USA - môžete teda vo firme hrať ETS2 aj ATS!

§2 - TruckersMP pravidlá
§2.1 - Pravidla v TruckersMP
Ak hráte TruckersMP, tak v multiplayeri je nutné dodržiavať pravidláhttps://truckersmp.com/rules konkrétnych serverov a to v platnom znení.
§2.2 - Meno a TAG v TruckersMP
V TruckersMP majte dobre meno. A TAG pred meno si dajte King of Transport, farba voliteľná.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ENGLISH

§1 - General rules
§1.1 - TrucksBook Rules
Follow all TruckBook rules HERE.
§1.2 - Good name
Make a good name for the company in and out of the game.
§1.3 - Decent behavior
Please be polite! Don't curse other employees! Don't be vulgar. Follow TrucksBook rules.
§1.4 - Active driver
We require active participation from our drivers within the company. Therefore, it is necessary to complete a minimum of 500 kilometers per month. Failure to meet this requirement repeatedly may result in termination, except for individuals who are unable to drive that frequently due to specific circumstances.
§1.5 - Cheats
Cheats or any trailer (or modes that simplify the game in any way) are prohibited.
§1.6 - Mods
It is forbidden to have mods for cargo, which can cause in TrucksBook, that the name of the cargo will not be related to the original game. ProMods is released.
§1.7 - Platform
It is possible to play both single player and multiplayer.
§1.8 - The company operates
Our company operates in both Europe and the USA - so you can play ETS2 and ATS in the company!

§2 - TruckersMP rules
§2.1 - Rules in TruckersMP
If you play TruckersMP, then in multiplayer it is necessary to follow the rules of specific servers, as amended.
§2.2 - Name and TAG in TruckersMP
Have a good name at TruckersMP. And put the TAG in front of the name of King of Transport in any color.
List of employees [15]
Loading