Company Profile #14607

King of Transport

King
26.1.2018
Company Management
representative
dispatcher
dispatcher
Statistics
Euro Truck Simulator 2 ETS2
American Truck Simulator ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Vitajte vo firme King of Transport. Spoločnosť King of Transport existuje na trhu už takmer 4 rokov. Sme mala firma založená pre super komunitu a pre tých ktorí by chceli nájsť si normálnu firmu, v ktorej nájdu super kolektív hráčov a ktorá funguje tak, ako má. Od začiatku firma šla skvele ako mala správna firma fungovať, ale po čase majiteľ tejto firmy sprísnil pravidla. A teraz majiteľ firmy King of Transport by chcel, aby táto firma zase ožila.


Jazda: Snažíme sa jazdiť predpisovou rýchlosťou a dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Budem teda féroví a firma bude jazdiť reálnu aj závodnú rýchlosť. To je už na vašom rozhodnutí.


Tovar: Naši vodiči sa snažia odvádzať prácu na vysokej úrovni. Dbáme na bezpečnosť aj na včasné doručenie tovaru.


Kontakt: Ak by ste mali hocaké otázky ohľadom firmy, či už ohľadom majiteľovi firmy, tak kontaktujte majiteľa firmy King of Transport TUhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou10gh0HZSUZqaavwLV5WjhxwHIj5MweCiOcR4fxGU0DX3Q/viewform


Firma sa zaoberá pre virtuálny svet kamiónov Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator


❗ Do tejto firmy môže vstúpiť ktokoľvek! Nezáleží na tom, z akej krajiny pochádzate, alebo koľko rokov máte ❗


Pre túto firmu nebudú už žiadne prísne pravidlá, ale naopak budú ich len pár, pretože každá firma musí mať aspoň pár pravidiel


Tak neváhajte a požiadajte o vstup do firmy King of Transport.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ENGLISH

Welcome to King of Transport. King of Transport has been on the market for almost 4 years. We are a small company founded for a super community and for those who would like to find a normal company in which to find a super team of players and which works as it should. From the beginning, the company went great as the right company should work, but over time the owner of this company tightened the rules. And now the owner of King of Transport would like the company to come back to life.


Driving: We try to drive at the prescribed speed and follow the rules of the road. So I will be fair and the company will drive real and racing speed. It's up to you.


Goods: Our drivers try to do a high level of work. We pay attention to security and timely delivery of goods.


Contact: If you have any questions about the company, whether about the owner of the company, then contact the owner of the company King of Transport HEREhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou10gh0HZSUZqaavwLV5WjhxwHIj5MweCiOcR4fxGU0DX3Q/viewform


The company deals with the virtual world of trucks Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator


Anyone can join this company! It doesn't matter what country you come from or how old you are


There will no longer be any strict rules for this company, but on the contrary there will be only a few, because every company must have at least a few rules


So do not hesitate and apply to join King of Transport.
Company Rules
Limit 500 km
Real + Race
Euro Truck Simulator 2 No limit
American Truck Simulator No limit
§1 - Všeobecné pravidlá
§1.1 - Pravidlá TrucksBooku
Dodržujte všetky pravidlá TrucksBooku TU.
§1.2 - Dobré meno
Robiť dobré meno firme v hre aj mimo nej.
§1.3 - Slušne správanie
Správajte sa prosím slušne! Nenadávajte ostatným zamestnancom! Nevyjadrujte sa vulgárne. Dodržujte pravidlá TrucksBooku.
§1.4 - Aktívneho vodiča
Vo firme potrebujeme aktívneho vodiča. Je teda nutné nabehnúť aspoň minimálne 500 km raz za mesiac. Ak to nezvládnete, tak po viackrát nesplneniu limitu
budete vyhodený (okrem pár ľudí, ktorí nemôžu tak často jazdiť).
§1.5 - Cheaty
Sú zakázané cheaty či akejkoľvek trainery (prípadne módy, ktoré akokoľvek zjednodušujú hru).
§1.6 - Módy
Sú zakázane mať módy pre náklady, čo môžu spôsobiť v TrucksBooku, to že názov nákladu nebude súvisieť s originálnej hry. ProModshttps://promods.net/ je povolený.
§1.7 - Platforma
Je možné hrať ako singleplayer tak aj multiplayer.
§1.8 - Firma funguje
Naša firma funguje ako v Európe tak aj v USA - môžete teda vo firme hrať ETS2 aj ATS!

§2 - TruckersMP pravidlá
§2.1 - Pravidla v TruckersMP
Ak hráte TruckersMP, tak v multiplayeri je nutné dodržiavať pravidláhttps://truckersmp.com/rules konkrétnych serverov a to v platnom znení.
§2.2 - Meno a TAG v TruckersMP
V TruckersMP majte dobre meno. A TAG pred meno si dajte King of Transport, farba voliteľná.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ENGLISH

§1 - General rules
§1.1 - TrucksBook Rules
Follow all TruckBook rules HERE.
§1.2 - Good name
Make a good name for the company in and out of the game.
§1.3 - Decent behavior
Please be polite! Don't curse other employees! Don't be vulgar. Follow TrucksBook rules.
§1.4 - Active driver
We need an active driver in a company. It is therefore necessary to run at least 500 km once a month. If you can't do it, you won't meet the limit several times
you will be fired (except for a few people who can't drive that often).
§1.5 - Cheats
Cheats or any trainers (or modes that simplify the game in any way) are prohibited.
§1.6 - Mods
It is forbidden to have mods for cargo, which can cause in TrucksBook, that the name of the cargo will not be related to the original game. ProMods is released.
§1.7 - Platform
It is possible to play both single player and multiplayer.
§1.8 - The company operates
Our company operates in both Europe and the USA - so you can play ETS2 and ATS in the company!

§2 - TruckersMP rules
§2.1 - Rules in TruckersMP
If you play TruckersMP, then in multiplayer it is necessary to follow the rules of specific servers, as amended.
§2.2 - Name and TAG in TruckersMP
Have a good name at TruckersMP. And put the TAG in front of the name of King of Transport in any color.
List of employees [15]
Loading