Company Profile #133784

VTC Hell Riders

Company Management
owner
manager
manager
representative
representative
representative
dispatcher
dispatcher
Statistics
ETS2 ETS2
ATS ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
English version below

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://www.twitch.tv/lucianusshow

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://discord.gg/nJ6tbtjbPx

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

Zdravím všechny příznivce hry ETS 2. Tato firma byla založena uživatelem známým na Twitchi i v ETS2 jako LucianusShow.
- Ve firmě máme jak zkušené, tak i začínající řidiče. Jsme fajn parta lidí, která se nebojí jakékoliv výzvy.
- Každý měsíc se konají soutěže o DLC ETS 2 nebo jiné hry
- Jezdíme převážně na závodní statistiku
- Více informací na našem DC
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- Věk 15 let a více (výjimky se posuzují individuálně).
- Zkušební doba nového zaměstnance je 1 měsíc
- Zkušenosti s ETS 2 a TMP vítány
- Pokud u nás vydržíš 3 a více měsíců - možnost osobního ohodnocení
- Je potřeba mít Discord, funkční mikrofon a TruckersMP klienta kvůli firemním konvojům
Jsi slušný, komunikativní a nevadí ti se řídit pokyny? Tak jsi vítaným členem do našeho týmu!
- Nábor probíhá na našem Discordu (odkaz výše) majitelem firmy nebo některým z ředitelů
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- Před začátkem konvoje vždy mějte plně opravený a natankovaný tahač
- V konvoji se vždy řídíme podle prvního řidiče
- Dodržujeme dostatečné rozestupy mezi tahači (min 70m)
- V konvoji se nepředjíždíme
- V konvoji dodržujeme pořadí ve kterém se vyjelo z firmy
- Nenarážíme a neblokujeme ostatní hráče ani za cenu pomsty, od toho jsou reporty
- Je potřeba mít funkční discord pro komunikaci a organizaci v konvoji
- Dodržujeme pravidla truckersmp (https://truckersmp.com/rules)
- Máte-li potíže s internetem držte se na konci konvoje
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- V případě nesplnění limitu nebo dlouhodobě neomluvené neaktivity bude dotyčný propuštěn. (neaktivita 3 a více týdnů)
- Při porušení pravidel ve zkušební době můžete být z firmy propuštěni ihned (zkušební doba 1 měsíc)
- Při porušení pravidel po zkušební době dostanete výstrahu, po třetí výstraze můžete být z firmy propuštěni ihned (3x a dost, záleží na vážnosti přestupku).
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

1. místo na světě: březen 2023
2. místo na světě: červen 2023
3. místo na světě: červen 2022, říjen 2022, listopad 2023, únor 2024

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

English version:
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

Greetings to all fans of the game ETS 2. This VTC was estabilished by user know on Twitch and in ETS2 as LucianusShow.
- We have both experienced and new drivers in the VTC. We are a nice group of people who are not afraid of any challenge.
- Every month there are contests for ETS 2 DLC or other games
- We drive mainly for racing statistics
- More info is on our discord

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- Age 15 years and older (exceptions are assessed individually).
- The trial period of a new employee is 1 month
- Experience with ETS 2 and TMP welcome
- If you stay with us for 3 months or more - the possibility of personal evaluation
- You need to have Discord, a functional microphone and TruckersMP client for our convoys
Are you polite, communicative and you don't mind following the orders? So you are a welcome member to our team!
Recruitment takes place (link above) by owner or CEO
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- Before start of convoy have a fully repaired and refueled truck
- In a convoy, we always follow the first driver
- Keep sufficient spacing between trucks (min. 70 meters)
- We don't overtake in the convoy
- In the convoy, we follow the order in which we left the company
- We don't bump or block other players even at the cost of revenge, that's what the reports are for
- You need to have a functional discord for communication and organization in the convoy
- We are following rules of TruckersMP (https://truckersmp.com/rules)
- In case of unstable internet connection, stay at the end of the convoy
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- In case of failure to meet the limit or long-term unexcused inactivity in the company, there is a possibility of dismissal. (Inactivity of 3 or more weeks)
- If you break the rules during the trial period, you can be fired from the company immediately. (trial period 1 month
- If you break the rules after the trial period, you will receive an warning, after the third warning, you can be fired from the company immediately (Three times and enough, depending on the seriousness of the offense.)
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

1. place in the world: March 2023
2. place in the world: June 2023
3. place in the world: June 2022, October 2022, November 2023, February 2024


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://info.flagcounter.com/LUEF
Company Rules
Limit 20 000 km
Race
ETS2 Limit 20 000 km
Real
ATS Limit 12 427 mi
Real + Race
List of employees [30]
Loading