Company Profile #133784

VTC Hell Riders

Company Management
owner
manager
manager
dispatcher
dispatcher
Statistics
Euro Truck Simulator 2 ETS2
American Truck Simulator ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://i.imgur.com/bcbJdnB.jpg

Greetings to all fans of the game ETS 2. My name is Aleš and I stream on twitch under the nickname LucianusShow. I've created this VTC because I enjoy ETS 2 and it is my passion. I've been driving for 9 years now, so I'm an experienced and seasoned matador.
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://www.twitch.tv/lucianusshow

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

Zdravím všechny příznivce hry ETS 2. Jmenuji se Aleš a vystupuji na twitchi i v ETS 2 pod přezdívkou LucianusShow. Tuto firmu jsem založil, protože mě ETS 2 baví a je to moje srdcová záležitost. Jezdím už 9 let, takže jsem zkušený a ostřílený matador.

- We have both experienced and new drivers in the VTC. We are a nice group of people who are not afraid of any challenge.
- Every month there are contests for ETS 2 DLC or other games
- If you stay with us for 3 months or more - the possibility of personal evaluation
- We try to bond people in the convoys that we drive often
- Twice a month we have a big convoy, which is mandatory for all employees (TruckersMP is required)
- We drive mainly for racing statistics
- More info is on our discord
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://discord.gg/A3Rq8WV4kz

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

- ve firmě mám jak zkušené, tak i začínající řidiče. Jsme fajn parta lidí, která se nebojí jakékoliv výzvy.
- každý měsíc se konají soutěže o DLC ETS 2 nebo jiné hry
- pokud u nás vydržíš 3 a více měsíců - možnost osobního ohodnocení
- snažím se stmelovat lidi v konvojích, které jezdíme často
- dvakrát měsíčně se koná velký firemní konvoj, který je povinný pro všechny zaměstnance (je k tomu potřeba mít TruckersMP)
- jezdíme převážně na závodní statistiku
- více informací na našem DC

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


- I hire people from 15 years and older (exceptions are assessed individually).
- The trial period of a new employee is 3 weeks
- Experience with ETS 2 welcome (minimum 100 hours played)
- You must have TruckersMP (if you don't have it, don't worry, we'll help you install it)
- You need to have Discord (it is necessary to ensure it immediately during the interview), a microphone
- If you are polite, communicative and you don't mind following the orders of the owner and representatives, you are a welcome member to our team

- beru lidi od 15 let výše (výjimky se posuzují individuálně).
- zkušební doba nového zaměstnance jsou 3 týdny
- zkušenosti s ETS 2 vítány (minimálně 100 hodin nahraných)
- musíš mít TruckersMP (pokud ho nemáš, nezoufej, rádi ti pomůžeme s jeho instalaci)
- povinnost mít Discord (je nutné při pohovoru hned zajistit), mikrofon
- jsi slušný, komunikativní a nevadí ti se řídit rozkazy pana majitele a zástupců, tak jsi vítaným členem do našeho týmu

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Před začátkem konvoje vždy mějte plně opravený a natankovaný tahač
V konvoji se vždy řídíme podle prvního řidiče
Dodržujeme dostatečné rozestupy mezi tahači (min 70m)
V konvoji se nepředjíždíme
V konvoji dodržujeme pořadí ve kterém se vyjelo z firmy
Dodržujte rychlost 90 - 110 km/h (Rychlost určuje první řidič)
Nenarážíme a neblokujeme ostatní hráče ani za cenu pomsty, od toho jsou reporty
Je potřeba mít funkční discord pro komunikaci a organizaci v konvoji
Dodržujeme pravidla truckersmp (https://truckersmp.com/rules)
Máte-li potíže s internetem držte se na konci konvoje


Before starting have a fully repaired and refueled truck
In a convoy, we always follow the first driver
Keep sufficient spacing between trucks (min. 60 meters)
We don't overtake in the convoy
In the convoy, we follow the order in which we left the company
Maintain a speed of 90 - 110km/h (Speed is determined by the first driver)
We don't bump or block other players even at the cost of revenge, that's what the reports are for
You need to have a functional discord for communication and organization in the convoy
We are following rules of TruckersMP (https://truckersmp.com/rules)


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

---

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


- In case of unexcused inactivity in the company, there is a possibility of dismissal
- If you break the rules during the trial period, you can be fired from the company immediately.
- If you break the rules after the trial period, you will receive an warning, after the third warning, you can be fired from the company immediately (Three times and enough, depending on the seriousness of the offense.)

- V případě neomluvené neaktivity ve firmě hrozí možnost výpovědi
- Při porušení pravidel ve zkušební době můžete být z firmy propuštěni ihned
- Při porušení pravidel po zkušební době dostanete výstrahu, po třetí výstraze můžete být z firmy propuštěni ihned (3x a dost, záleží na vážnosti přestupku).

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://info.flagcounter.com/LUEF
Company Rules
No limit
Euro Truck Simulator 2 Limit 35 000 km
Race
American Truck Simulator Limit 21 875 mi
Race
List of employees [31]
Loading