Pravidla

§1. Úvodní ustanovení

 1. Uživatel serveru TrucksBook.eu (dále jen „uživatel“) registrací svého účtu a každým přihlášením na server TrucksBook.eu potvrzuje, že rozumí pravidlům serveru TrucksBook.eu (dále jen „pravidla“) a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Dále se zavazuje k jejich dodržování a respektování.
 2. Serverem TrucksBook.eu (dále jen „server“) se považují všechny jeho součásti, tj. webový systém, program TrucksBook Client a veškeré další projekty či služby serveru.
 3. Uživatel registrací též prohlašuje, že byl na serveru registrován dobrovolně.
 4. Uživateli nevzniká jakýkoliv nárok na obsah registrovaného účtu a nelze žádným způsobem vymáhat jakékoliv odškodné.
 5. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu pravidel, a to i bez udání důvodu. Na změnu pravidel budou uživatelé vždy upozorněni na webových stránkách serveru.
 6. Provoz serveru může být kdykoliv ukončen či přerušen, a to i bez udání důvodu. Přerušení provozu serveru může nastat zejména z existenčních či technických potíží.

§2. Administrativa serveru

 1. Administrativou serveru (dále jen „administrativa“) se rozumí TrucksBook Team, tj. administrátoři, případně spolupracující členové týmu (např. moderátoři na fóru). Člena administrativy poznáte podle označení administrátor či moderátor v jeho uživatelském účtu na serveru.
 2. Administrativa je nejvyšší autoritou na serveru, je výslovně zakázáno tuto autoritu jakkoli snižovat či narušovat.
 3. Hlavním zájmem členů administrativy je zajištění a udržení bezproblémového chodu serveru a všech jeho částí, dohlížení na dodržování pravidel a zákonů, zajišťování podpory a pomoci při problémech.
 4. Cílem působení členů administrativy není šikana ani omezování všech bezproblémových uživatelů, ale postih a snaha o nápravu uživatelů, kteří pravidla nedodržují či omezují ostatní poctivé uživatele. Snahou administrativy je také vytvoření rovných podmínek pro všechny uživatele.
 5. Administrativa má vždy rozhodující právo. Rozhodnutí administrativy má okamžitou platnost a povinností každého uživatele je tato rozhodnutí respektovat v plném rozsahu.
 6. Členové administrativy zpravidla nezasahují do běžných osobních sporů nebo sporů mezi virtuálními firmami.
 7. Administrativa nenese žádnou odpovědnost za škody, které může server způsobit uživatelům, případně třetím osobám, které přišly do styku se serverem.
 8. Administrativa je oprávněna řešit vzniklé spory a vyvodit patřičné důsledky.
 9. Administrativa je oprávněna mazat, měnit nebo upravovat obsah vložený uživateli.
 10. Administrativa je oprávněna jakýmkoliv způsobem kontrolovat odjeté zakázky.
 11. Administrativa nikdy nevyžaduje po uživatelích jejich hesla.

§3. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo vlastnit právě jeden herní účet. Pokud jakýmkoliv způsobem ztratí přístup ke svému účtu a chce ho obnovit, musí kontaktovat administrativu a vyřešit problém s ní.
 2. Uživatel je povinen průběžně sledovat webovou stránku, na které upozorňujeme o novinkách, změnách v pravidlech či závazných pokynech.
 3. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit jakoukoliv chybu na serveru administrativě, pokud již nebyla nahlášena.
 4. Uživatel je povinen zamezit přístupu na svůj účet třetí osobě, například vinou své nedbalosti.
 5. Uživatel je povinen plně respektovat rozhodnutí členů administrativy a řídit se jimi.
 6. Uživatel může komunikovat s administrátory pouze emailovou formou (např. přes kontaktní formulář), přes oficiální facebookovou stránku TrucksBooku nebo na integrovaném fóru.
 7. Uživatel má právo požádat administrativu o přezkoumání jejich jednání, v případě, že se domnívá, že jednání bylo nespravedlivé, neoprávněné či ponižující. Na přezkoumání má právo do 3 dnů od jednání. Administrativa však žádosti nemusí vyhovět.
 8. Uživatel má právo svůj účet kdykoliv deaktivovat, čímž dojde k odstranění veškerých osobních údajů spjatých s účtem (nikoliv však kniha jízd nebo statistiky). Po deaktivaci účtu již uživatel nemůže založit žádný jiný účet, ani pod jiným SteamID, může pouze obnovit ten původní.

§4. Zákazy vztahující se k uživatelům

 1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem sdílet svůj účet s jinou osobou. Na jednom zařízení lze používat pouze jeden účet a může ho používat pouze jedna a ta samá osoba. V případě, že uživatel sdílí své zařízení s někým jiným (např. člen rodiny), kdo také vlastní účet na serveru, je povinen tuto skutečnost oznámit administrátorovi a může mu být udělena výjimka.
 2. Je zakázáno obchodování s uživatelskými účty nebo darování uživatelského účtu zdarma.
 3. Je zakázáno sdílet jakýkoliv nevhodný obsah (vulgární, urážející, pornografický...), nebo obsah, který není směřován k hlavnímu tématu serveru. Dále je zakázáno sdílet jakýkoliv software, který může způsobit újmu serveru nebo jeho uživatelům.
 4. Je zakázáno úmyslně využívat chyby serveru či o chybách informovat další uživatele. Je také zakázána jakákoliv úmyslná činnost, jež může vést k nadměrnému zatížení serveru, omezení, či zamezení přístupu ostatním uživatelům.
 5. Je zakázáno používat oficiální logo serveru pro svůj profilový obrázek nebo pro logo své virtuální firmy.
 6. Je zakázáno vydávat se za členy administrativy, stávající či bývalé, napodobovat nicky (jména) členů administrativy nebo předstírat jednání jejich jménem či na jejich pověření.
 7. Je zakázáno snižovat přirozenou autoritu členů administrativy, jejich zesměšňování, či jiné formy projevu směřující proti činnosti administrativy nebo proti nim samotným.
 8. Je zakázáno bez jasných podkladů a důkazů jakkoliv obviňovat administrativu z nekalých činností. Nařknout administrativu je možné pouze na základě pádných argumentů a jednoznačných důkazů. Jiné chování bude bráno jako pokus o poškození dobrého jména serveru.
 9. Je zakázáno úmyslně podávat jakékoliv nepravdivé informace administrativě i ostatním uživatelům.
 10. Je zakázáno vydávat se za jiný stát než ten, kde má uživatel trvalé bydliště, nebo ve kterém dlouhodobě žije. V odůvodněných případech může administrativa udělit výjimku.
 11. Je zakázána jakákoliv forma spamu a účast v tzv. flame war.
 12. Je zakázáno projevovat se obscénně, vulgárně či v rozporu s dobrými mravy a morálkou.
 13. Je zakázáno podporovat či schvalovat jakoukoliv činnost nebo jednání, které jsou v rozporu se zákony. Je také zakázáno k této činnosti kohokoliv nabádat.
 14. Je zakázáno jakkoliv obchodovat s libovolnými předměty, hmotnými i nehmotnými.
 15. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat webové stránky se stejným nebo podobným zaměřením jako TrucksBook.eu, sdílet webové stránky o jiných hrách či jiné komerčně zaměřené stránky.
 16. Je zakázaná jakákoli činnost, kterou se uživatel snaží neoprávněně dosáhnout prospěchu na serveru v souvislosti s hrou.

§5. Program TrucksBook Client

 1. Instalací programu souhlasíte s odesíláním dat ze hry na server.
 2. Používání programu je plně na vlastní zodpovědnost. Administrativa nenese žádnou zodpovědnost za případné způsobené potíže.
 3. Je přísně zakázáno pokoušet se o ovlivnění funkcí programu nebo program jakkoliv upravovat.
 4. Program odesílá data ihned, pokud je připojen k internetu. Pokud program nemá spojení se serverem nebo připojení k internetu, pokusí se odeslat dokončené zakázky při dalším spuštění. Platnost zakázky v offline režimu je pouze do druhého dne. Pokud tedy bude zakázka v offline režimu uložena např. v sobotu, lze ji odeslat nejpozději v neděli. V pondělí ji program označí jako neplatnou a smaže ji, bez odeslání na server.
 5. Zakázky, kterým vypršela platnost v offline režimu, již nelze žádným způsobem zapsat, ani se jakkoliv domáhat jejich zpětného zápisu.
 6. Pokud program zapomenete spustit, nelze se žádným způsobem domáhat umožnění zápisu zakázek, o které jste tímto krokem přišli.
 7. Pokud program selže, nefunguje správně, dojde k jeho pádu atp., nelze se domáhat dopsání zakázek. Zakázky propadají ve váš neprospěch.

§6. Doručování zakázek

 1. Je zakázáno používat modifikace map, jejichž měřítko není shodné s originální mapou či oficiálními DLC (stažitelné balíčky), a které byly vytvořeny za účelem získání výhody v ujeté vzdálenosti.
 2. Je zakázáno upravovat soubory hry způsobem, který ovlivní chování hry ve prospěch statistik (zejména manipulace s plánovanou vzdáleností a rychlostí simulace nebo teleport během rozjeté zakázky).
 3. Je zakázáno používat programy třetí strany umožňující nahrávat klávesy/tlačítka nebo upravovat hodnoty v operační paměti.
 4. Je zakázáno více než 3x opakovat jeden vzor trasy během jedné zakázky, zpravidla za účelem navýšení ujeté vzdálenosti (např. opakované ježdění kolem města nebo opakované objížďky).
 5. Plánována vzdálenost zakázky může dosahovat maximálně délky odpovídající trase vygenerované ve hře, bez jakýchkoliv zásahů, s nejlepším režimem navigace nebo režimem upřednostňujícím okresní silnice (podle toho, která je delší).
 6. Zakázky uživatele se dělí do statistik dle maximální dosažené rychlosti. Pokud uživatel chce svou zakázku zařadit do "reálné" statistiky, nesmí překročit rychlost 100 km/h (62 mil/h) v ETS2 nebo 130 km/h (81 mil/h) v ATS, v opačném případě bude zařazena do "závodní" statistiky. Pokud se jedná o WoTr zakázku, pak bude zároveň zařazena do samostatné WoTr statistiky bez ohledu na dosaženou rychlost.
 7. Maximální povolená rychlost při aktivní zakázce v obou hrách je 180 km/h (112 mil/h), pokud dojde k překročení této rychlosti, zakázka nebude započítána do statistik vůbec.
 8. Do statistik lze uznat nejvýše 1,25násobek plánované vzdálenosti zakázky (nejvýše však o 1000 km (621 mil) více než plánovaná vzdálenost), a v aktuálním měsíci lze uznat nejvýše dvě zakázky započaté v předchozím měsíci s maximální vzdáleností 5000 km (3107 mil) pro každou z nich.
 9. Jakékoliv pravidlo související s parametry hry platí ve verzi hry, ze které je zakázka doručena.
 10. Minimální povolená verze obou her je 1.39.x

§7. Virtuální firmy

 1. Každý uživatel má právo založit svou virtuální firmu.
 2. V případě, že firma používá název nebo logo reálně existující firmy, administrativa nenese žádnou zodpovědnost za případný spor. Uživatel si sám zodpovídá za zajištění potřebných dokumentů, k používání názvu nebo loga. Reálná firma může v případě sporu požádat administrativu o odstranění firmy nebo použitých materiálů.
 3. Porušení vnitřní politiky firmy zaměstnanci není řešeno administrativou.
 4. Každá firma musí mít svého majitele. Majitel firmy má právo jmenovat své zástupce nebo ředitele firmy.
 5. Za dodržování pravidel v rámci virtuální firmy je zodpovědný vždy její majitel.

§8. Morální kodex

 1. Slušností je chovat se v souladu s morálkou.
 2. Slušností je kromě členů administrativy pozdravit i ostatní uživatele.
 3. Slušností je psát gramaticky správně a jednoznačně, a to nejen s administrativou.
 4. Administrativě nejste povinni vykat, nebuďte však překvapeni, pokud administrativa odpoví na vaši zprávu tykáním.
 5. Slušností je být tolerantní vůči ostatním uživatelům. Slušností je respektovat jejich odlišné názory, národnost, rasu, náboženské či jiné přesvědčení apod.

§9. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla nebyla sepsána za účelem omezení něčí svobody při používání serveru. Účelem a důvodem stanovení pravidel je snaha o co nejpříjemnější prostředí, slušné, bezproblémové a pravidla respektující uživatele, a jejich izolace od uživatelů problémových a pravidel porušujících.
 2. Administrativa si vyhrazuje právo odesílat informační emaily na emailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu.
 3. Používaní serveru je dobrovolné a každý uživatel může být vyloučen nebo zablokován.
 4. Způsob nebo délka trestu za porušení pravidel je na rozhodnutí administrativy, která zohledňuje převážně závažnost porušení, její dopad na ostatní uživatele nebo míru ovlivnění statistik.
 5. Pravidla nabývají platnosti okamžikem zveřejnění, tj. 18.7.2016 v původním znění, a zůstávají v platnosti až do okamžiku zveřejnění pravidel nových či upravených, a to adekvátním způsobem (viz §1, odstavec 4).
Copyright © 2024 TrucksBook.eu